PPPD-337

PPPD-337

擂酒服治吹乳肿痛。 治心脏火生用。

白者良。按∶柴胡为少阳经药,病在太阳,服之太早则引寇入门。

 又杀蛊毒。 《本经》主结热喘逆,胸中病,令人吐。

一种生子如铃者,名山茵陈,又名角蒿,其味辛苦小毒,专于杀虫,治口齿疮绝胜,并入足太阳。同牵牛、大黄则行气而泻血。

若沃以冷水,虚阳立铲,死不救矣。制熟则有和中补气,止渴生津,止汗除热,进饮食,安胎之效。

 同人参、黄则补气而生血。同硫黄、硝石治上盛下虚,收阳助阴,有扶危拯逆之功。

Leave a Reply